Embrokers

Ubezpiecenia sportowe przy udziale i współpracy EM Sport Broker Sp. z o.o.

Ubezpieczenia związków, klubów, stowarzyszeń

 

Ubezpieczenie zawodników Klubu 

Ubezpieczenie obowiązkowe - zgodnie z Ustawą o sporcie, Klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zazwyczaj realizowane jako ubezpieczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu zawodnikowi. Stosujemy nowatorskie definicje dające gwarancje szerokiego zakresu ochrony. Realizujemy ubezpieczenie w oparciu o własny program brokerski.

Ubezpieczenie osób obsługi szkoleniowo – organizacyjnej

Osoby obsługi szkoleniowo organizacyjnej zespołu (trenerzy, statystycy, kierownik zespołu, obsługa medyczna) są nieodłącznie związane z harmonogramem zajęć szkoleniowych i aktywnie w nim uczestniczą.

Ubezpieczenie kosztów leczenia kontuzji/urazów

Nieodłącznym elementem sportu jest ryzyko urazu oraz koszty związane z jego leczeniem. Proponowane przez nas ubezpieczenie zabezpiecza zwrot, praktycznie wszystkich, kosztów poniesionych na leczenie kontuzji/ urazów doznanych podczas uprawiania sportu jak również w życiu prywatnym (opcjonalnie), a także kosztów poniesionych na leczenie stanów chorobowych narządu ruchu. Ubezpieczenie stanowi znakomite narzędzie do zarządzania budżetem klubowym i daje zawodnikom poczucie bezpieczeństwa / gwarancję opieki w obliczu najtrudniejszych chwil kariery. Realizujemy ubezpieczenie w oparciu o własny program brokerski.

Ubezpieczenie zobowiązań kontraktowych 

Klub, podpisując z zawodnikiem kontrakt Sportowy, podejmuje ryzyko konieczności wypłacania zobowiązań w okresie jego niezdolności do uprawiania sportu (wskutek urazu lub choroby) Ubezpieczenie stanowi rekompensatę za utrzymanie „nieczynnego” Zawodnika. Realizujemy ubezpieczenie w oparciu o własny program brokerski

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Klubu 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej klubu w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Ochrona może zostać rozszerzona o szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC imprez masowych, a także inne klauzule zgodnie z potrzebami.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Ubezpieczenie zawierane na czas podróży zagranicznej – dostępne ryzyka standardowe:

  1. koszty leczenia
  2. bagaż podróżny
  3. odpowiedzialność cywilna
  4. koszty ratownictwa
  5. assistance

Ubezpieczenie sukcesu sportowego

Ubezpieczenie rekompensuje koszt wypłacenia premii za osiągnięcie określonego wyniku sportowego na koniec sezonu, turnieju lub zawodów sportowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez sportowych

Organizacja imprez masowych podlega *obowiązkowemu *ubezpieczeniu w przypadku, gdy wstęp na imprezę ma charakter odpłatny.

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej, na jaką zawiera się umowę ubezpieczenia, zależy od rodzaju imprezy, miejsca jej przeprowadzania, liczby uczestników. Minimalne sumy gwarancyjne ustalone zostały w rozporządzeniu.

Organizatorzy imprez masowych odpowiadają za szkody wyrządzone uczestnikom. Od odpowiedzialności tej można się ubezpieczyć. Wysokość składki zależy m.in. od sumy gwarancyjnej, kategorii imprezy (sportowa, artystyczna, rozrywkowa), rodzaju zabezpieczenia obiektu (np. drogi ewakuacyjne, ochrona przeciwpożarowa), sposobu zabezpieczenia imprezy (policja, agencja ochrony, straż pożarna, służba zdrowia), przewidywanej liczby uczestników, harmonogramu imprezy.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez sportowych

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych wpływ na wysokość składki ma m.in. wysokość obrotu za ostatni rok obrachunkowy, wysokość sumy gwarancyjnej, okres ubezpieczenia, rodzaj prowadzonej działalności, przedmiotowy i terytorialny zakres ubezpieczenia, charakter imprezy, czas jej trwania, indywidualna ocena ryzyka.

 

Kontakt

Warszawa
ul. Wyszogrodzka 8/119
03-337 Warszawa

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99

e-mail: embrokers@embrokers.pl

Wrocław
ul. Orzechowa 27/18
50-540 Wrocław

tel.664 969 482

e-mail: wroclaw@embrokers.pl

Zgorzelec
ul. Wyspiańskiego 77 D
59-900 Zgorzelec

tel.(75) 775 55 77
tel.(75) 771 77 99

e-mail: zgorzelec@embrokers.pl